ระบบจัดการพลังงานของ Windows

ระบบจัดการพลังงานของ Windows

 


 

                เราสามารถควบคุมปริมาณการใช้พลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เช่น ให้ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์หลังจากไม่มีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง รวมไปจนถึงการปิดการทำงานของฮาร์ดดิสก์เมื่อไม่มีการใช้ การความคุมการทำงานขึ้นจะช่วยถนอมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และช่วยยืดอายุการใช้งาน และยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย การใช้ระบบการจัดการพลังงานมีขึ้นตอน ดังนี้

   

\ 

ในหน้าจอนี้จะมีตัวเลือกสำหรับจัดการพลังงาน ในที่นี้จะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์น็ตบุ๊กเพราะมมีตัวเลือกมากกว่า

·       Balanced เป็นค่าเริ่มต้น เป็นรูปแบบที่ให้ประสิทธิภาพการใช้งาน (performance) และการประหยัดพลังงาน (energy saving) ในลักษณะสมดุลกันหรือเท่าๆ กัน

·              Power Saver เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นไปที่การใช้พลังงานที่น้อย แต่ยังประสิทธิภาพการใช้งานที่พอใช้

·          High performance เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะเปลืองพลังงานมาก จึงไม่เหมาะสมกับน็ตบุ๊กที่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่

 

ในขั้นตอนที่ 4 จะเป็นการกำหนดค่าเวลาในการปิดอุปกรณ์ ทั้งจากแบตเตอรี่ และเสียบไฟฟ้า เมื่อไม่มีการทำงานในระยะเวลาที่กำหนด

·       Dim the display ปรับลดแสงสว่างหน้าจอลง เมื่อไม่มีการทำงานในระยะเวลาที่กำหนด

·       Turn off display ปิดการแสดงผลทันที เมื่อไม่มีการทำงานในระยะเวลาที่กำหนด

·       Put the computer to sleep เข้าสู่โหมดพักการทำงานชั่วคราว (Sleep) เมื่อไม่มีการทำงานในระยะเวลาที่กำหนด

·       Adjust plan brightness กำหนดระดับความสว่างให้กับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

 

 

 

ในขั้นตอนที่ 7 จะเป็นการกำหนดค่าการทำงาน เมื่อมีการกดปุ่มปิด/เปิดเครื่อง หรือปิดฝาพับของเครื่องดังนี้

·       When l press the power button เมื่อกดปุ่ม Power

·       When l press the sleep button เมื่อกดปุ่ม sleep

·       When lclose the lid เมื่อปิดฝาพับของเครื่องโน้ตบุ๊ก

Do nothing ไม่ต้องทำอะไร

Sleep เข้าสู่โหมดพักการทำงานชั่วคราว

Hibernate เข้าสู่โหมดปิดตัวลงชั่วคราว

Shut down ปิดเครื่อง